Idag minns vi Massimo Morsello

Idag är det 13 år sedan Massimo Morsello lämnade jordelivet. Även om Morsello mest är känd för sina musikaliska verk så har han haft en gedigen hängivenhet till den italienska fascismen sedan 1975 då han blott 16 år gammal gick med i fascistpartiet Movimento Sociale Italiano. Han har också ett förflutet i FUAN och terroriststämplade Nuclei Armati Rivoluzionari ("Väpnade Revolutionära Kärnor") där Morsello dömdes i sin frånvaro till fängelse i 9 år och 6 månader för terrorism. Massimo hade innan domen flytt till England tillsammans med Roberto Fiore efter Bolognamassakern den 2 augusti 1980, där de båda levde i exil fram till slutet av 90-talet. Massimo fick under slutet av 90-talet också sin cancerdiagnos. Under april 1999 kunde han fara tillbaka till Italien utan att bli straffad. Han var också tillsammans med Fiore delaktiga i grundandet av nationalistpartiet Forza Nuova som Fiore leder än idag. Trots cancern fortsatte han att spela musik ända till sin död 10 mars 2001. Forza Nuova har sedan dess varje år i början av mars anordnat olika typer av Memorials för Massimo Morsello för att alltid minnas hans namn.

Morsello och musiken, traditionell akustisk folkmusik, gitarrbaserad med politiska teman. Själv medgav han att hans största inflytande kom från den italienska sångaren och låtskrivaren Francesco De Gregori. Senare försökte han utveckla en mer personlig stil. Hans texter fokuserar på teman som revolution, nationalism, fascism, abort och Europeiska unionen,

  

MMagazine har varit i kontakt med arrangörerna för årets manifestation, lördagen den 8 mars i staden Catanzaro i Italien, för Morsello som anordnades av Forza Nuova och Al.Po.Cat. som är en lokal organisation i staden.

Dagen började med en demonstration där Roberto Fiore, nationell sekreterare i Forza Nuova gick under parollen "Marschen mot krisen i Italien" som i själva verket är titeln på en låt av Massimo.

Senare på kvällen anordnades en konsert där flera band som Sangvinis effvsione, Testvdo, The Worst youth (LPG), Ellepienne och Sköll uppträdde.

Deltagarna på både demonstrationen och konserten kom från hela Italien, från norr till söder. I demonstrationen deltog runt 180 till 200 och senare på kvällen på konserten runt 250 personer.

 

FONTE:[mmagazine.se]

Oggi, di 13 anni fa Massimo Morsello moriva. Anche se Morsello è conosciuto soprattutto per il suo lavoro musicale , ha avuto una solida devozione al fascismo italiano dal 1975, quando aveva solo 16 anni, è entrato nel partito fascista Movimento Sociale Italiano. Ha anche una storia nel FUAN e nei Nuclei Armati Rivoluzionari ( " Revolutionary Armed Nuclei ") dove Morsello è stato condannato in contumacia al carcere per 9 anni e 6 mesi per terrorismo. Massimo nella prima sentenza della strage di Bologna 2 agosto 1980 fuggì in Inghilterra insieme a Roberto Fiore, dove i due vivevano in esilio fino alla fine degli anni '90. Massimo ha ottenuto alla fine degli anni '90 anche la sua diagnosi di cancro. Nell'aprile 1999, poteva tornare in Italia senza essere punito. E' insieme a Fiore fondarono il partito nazionalista Forza Nuova, Fiore conduce oggi. Nonostante il cancro, ha continuato a suonare musica fino alla sua morte 10 marzo 2001. Forza Nuova ogni anno, ai primi di marzo, ha organizzato vari tipi di manifestazioni per Massimo Morsello, per ricordare sempre il suo nome .

Morsello e la musica, la musica tradizionale folk acustico, con temi politici a base di chitarra. La sua più grande influenza è venuta dal cantautore italiano Francesco De Gregori . Più tardi, cercò di sviluppare uno stile più personale. I suoi testi si concentrano sui temi della rivoluzione, il nazionalismo, il fascismo, l'aborto e l'Unione europea.

 

MMagazine è stata in contatto con gli organizzatori della manifestazione di quest'anno, Sabato 8 Marzo nella città di Catanzaro, in Italia, per Morsello. La manifestazione è stata organizzata da Al.Po.Cat ., che è un'organizzazione locale della città di catanzaro e Forza Nuova.

La giornata è iniziata con una manifestazione in cui Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova è stato presente. Il corteo per la crisi in Italia, aveva lo slogan “Ribellarsi al sistema”, che in realtà è la strofa di una canzone di Massimo.

Più tardi, la sera si è tenuto un concerto in cui diversi gruppi Sangvinis effvsione , Testvdo , Il giovane Worst (LPG) , Ellepienne e Skoll hanno suonato.

I partecipanti alla manifestazione e al concerto sono venuti da tutta Italia, da nord a sud. Nel corteo ci stavano circa 180 a 200 persone, e poi la sera al concerto circa 250 persone.

Scrivi commento

Commenti: 0
 Via Lungomare  88100 Catanzaro
Via Lungomare 88100 Catanzaro